Interna medicina i kardiologija

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i liječenjem bolesti unutarnjih organa. Naši liječnici internisti i kardiolozi iskusni su na svim područjima opće medicine. Zatražite li njihovu pomoć, svoju će obradu prilagoditi Vašem zdravstvenom stanju i potrebama.
Interna medicina i kardiologija Futura

Pregled interniste

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled svih unutrašnjih organa, uključujući pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organe u trbuhu, krvnih žila, kože, limfnih čvorova itd.

Što je pregled interniste?

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta. Internistički pregled je pregled specijaliste koji se sastoji od razgovora s pacijentom (anamneza), te od detaljnog kliničkog pregleda, mjerenja arterijskog tlaka , pulsa, dodatnih dijagnostičkih pretraga (Ultrazvučna dijagnostika, ergometrija…), na temelju kojih se postavlja dijagnoza bolesti i propisuje terapija, po potrebi upućuje pacijente na dalju subspecijalističku obradu.

Kada trebamo pregled interniste?

Internistički pregled je potreban kod pojave zdravstvenih tegoba, kao sistematski (preventivni) pregled ili u sklopu predoperativne obrade.

Trajanje pregleda

Pregled traje 45-60 minuta.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti sve ranije nalaze. Poželjno je na pregled doći natašte zbog eventualnih laboratorijskih pretraga ili UZ abdomena.

 

Što je kardiološki pregled?

Kardiološki pregled na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a i drugih ciljanih dijagnostičkih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Kada je potrebno obaviti pregled?

Pregled kardiologa je potreban ukoliko osjećate subjektivne tegobe kao bol u prsima, zaduhu u mirovanju ili kod napora, intoleranciju napora, ubrzan, nepravilan rad ili osjećaj lupanja srca, povišen ili sniženi krvni tlak, opću nestabilnost, omaglice ili nesvjestice. Kardiološki pregled također je potreban i kod auskultatornog nalaza šuma na srcu, abnormalnog EKG nalaza te potrebitih kardioloških kontrola kod već ranije dijagnosticiranih bolesti srca.

Što je kardiološki pregled?

Kardiološki pregled na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a i drugih ciljanih dijagnostičkih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Kada je potrebno obaviti pregled?

Pregled kardiologa je potreban ukoliko osjećate subjektivne tegobe kao bol u prsima, zaduhu u mirovanju ili kod napora, intoleranciju napora, ubrzan, nepravilan rad ili osjećaj lupanja srca, povišen ili sniženi krvni tlak, opću nestabilnost, omaglice ili nesvjestice. Kardiološki pregled također je potreban i kod auskultatornog nalaza šuma na srcu, abnormalnog EKG nalaza te potrebitih kardioloških kontrola kod već ranije dijagnosticiranih bolesti srca.

Kako izgleda pregled?

  • Pregled kardiologa se sastoji od:
  • uzimanja anamneze
  • kliničkog pregleda
  • EKG

Po potrebi, može se ordinirati dodatna neinvazivna kardiološka obrada Transtorakalnog (TE) ultrazvuka srca, ergometrija (test opeterećenja na pokretnom tepihu), scintigrafija miokrada kao i eventualno potrebita invazivna kardiološka dijagnostika (koronarna arteriografija).

Trajanje pregleda

Pregled traje 45-60 minuta

Kako se pripremiti?

Za kardiološki pregled nije potrebna nikakva posebna priprema. Poželjno je da ponesete svoju medicinsku dokumentaciju kako bi liječnik imao bolji uvid u Vaše zdravstveno stanje.

EKG

12- kanalni EKG: (elektrokardiogram) je pretraga kojom se uz ispis na papirnatoj traci snima električna aktivnost srca stavljanjem elektroda na prsa i udove pacijenta. To je jednostavna i brza pretraga, koja je danas standard svakog internističkog i kardiološkog pregleda. Njome se već na početku pregleda mogu registrirati promjene u provođenju električnih signala kroz srčani mišić, kao i poremećaji brzine i ritma rada srca, koji mogu ukazivati na srčane bolesti( npr. infarkt, fibrilacija atrija, kompletni AV blok).

Trajanje pregleda?

Pregled traje 10 minuta.

Kada trebamo EKG?

EKG se radi u sklopu internističkog ili kardiološkog pregleda, a posebno kod prisutnosti boli u prsima, osjećaja nepravilnog rada srca, kod povišenog krvnog tlaka te u dijagnostici i praćenju koronarne bolesti (angina, infarkt miokarda).

Kako se pripremiti?

Prije pregleda poželjno je barem pola sata mirovati, ne pušiti i ne piti kavu. Uz novo snimljeni EKG potrebno je priložiti i starije EKG zapise jer se usporedbom može utvrditi jesu li eventualne postojeće promjene u EKG-u starije ili su novonastale.

Ergometrija

Ergometrijski test opterećenja je metoda kojom promatramo električnu aktivnost srca i mjerimo arterijski krvni tlak tijekom fizičkog opterećenja. Na prsa pacijenta lijepe se elektrode, žicama povezane s uređajem, na kojem pratimo EKG. Na ruku pacijenta stavljamo narukvicu (manšetu) , te u više navrata za vrijeme testa mjerimo arterijski tlak.

Test se najčešće provodi na pokretnoj traci, koja se postupno podiže, te je potrebno uložiti sve veći napor za hodanje. Ulaganjem sve većeg napora povećava se broj otkucaja srca ( frekvencija pulsa), sve do predviđene granice za dob i spol, kada se test mora prekinuti.

Test se također prekida i kod izrazito povišenih vrijednosti arterijskog tlaka, kod subjektivnih smetnji koje pacijent javlja (npr. bolovi u prsima), te kod promjena u EKG- u koje ukazuju na smanjenu opskrbu srčanog mišića kisikom; takve promjene ukazuju na mogućnost suženja ili začepljenja krvnih žilica koje hrane srčani mišić (koronarne arterije), u kojem slučaju pacijenta upućujemo na daljnju bolničku obradu (koronarografija).

Temeljem rezultata ergometrije donosi se odluka o terapiji lijekovima, a ako je nužno o daljnjoj obradi i liječenju. Rezultate pretrage dobivate odmah, neposredno nakon testiranja.

 

Kada trebamo ergometriju?

Najčešće se izvodi zbog procjene ishemije srca u opterećenju i sumnje na koronarnu bolest srca, praćenja bolesnika kod kojih je već evidentirana koronarna bolest srca (stanje nakon infarkta srca, ugradnje stenta ili kardiokirurškog zahvata s ugradnjom premosnica) pri čemu se određuje težina, prognoza i eventualna progresija bolesti tijekom vremena, procjene kretanja tlaka i pulsa u opterećenju te funkcionalnog statusa, tj. kako se ponaša srce kao pumpa (npr. u ispitanika s kardiomiopatijama).
Također se izvodi zbog pojave srčanih aritmija, osobito onih koje mogu biti pogibeljne, procjene efekta medikamentnog ili invazivnog liječenja (ugradnja stenta ili premosnica) te procjene sposobnosti za neka zanimanja (profesionalni vozači, piloti, sportaši i sl.)

Trajanje pregleda

Pretraga, s testiranjem i analizom podataka, traje 45 minuta.

Kako se pripremiti?

Prilikom testiranja potrebno je predočiti medicinsku dokumentaciju, poželjno je da liječnik na uputnici označi svrhu testiranja (npr. funkcionalno ispitivanje, provokacija aritmija…) Na dan testiranja popiti jutarnju terapiju. Lijekove izostaviti samo prema odredbi liječnika.Na dan testiranja ne piti crnu kavu i ne pušiti.
Ne smije se uzimati hrana 2 sata prije testiranja, ali nije potrebno biti na tašte da ispitanik može hodati po pokretnoj traci ili da zna i može voziti bicikl.
Testiranju treba pristupiti prikladno odjeven i obuven (najbolje trenirka i tenisice, za žene sportski grudnjak bez žica). Potpisati informativni pristanak za ergometrijsko testiranje .

Predoperativni internistički pregled

Prije planiranih operativnih zahvata vrlo često se traži predoperativni internistički pregled. Standardni internistički predoperativni pregled sastoji se od razgovora s liječnikom ( anamneze), kliničkog pregleda i EKG-a. Temeljem anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a i uvida u laboratorijske nalaze liječnik donosi odluku može li se pacijent s internističke strane podvrgnuti predviđenom operativnom zahvatu.

Trajanje pregleda

Pregled traje 45-60 minuta

Kako sepripremiti

Na pregled obavezno ponesite svu dokumentaciju vezanu za operativni zahvat, popis lijekova koje uzimate, svježe laboratorijske pretrage (koji su pacijentu obično unaprijed određeni od operatera, ne starije od mjesec dana) te rendgensku snimku pluća s nalazom (ako je tražena). Bez nalaza krvi i pluća ne možemo izdati nalaz.

 

Holter - EKG srca

Snimanjem EKG-a tijekom 24 ili 72 sata za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću malog prijenosnog EKG – aparata

Kada trebamo Holter - EKG srca?

Holter EKG se izvodi kod pojave subjektivnih tegoba (preskakanje i ubrzan rad srca, gubitak svijesti, omaglice i vrtoglavice i sl.), patološkog nalaza EKG-a te kod praćenja bolesnika koji se liječe zbog bolesti srčanog mišića (npr. kardiomiopatije, koronarna bolest i dr.).

Tim načinom snimanja/monitoriranja možemo dobiti informacije o poremećajima rada srca (aritmije, ekstrasistole), ubrzanom (tahikardija) ili usporenom radu (bradikardija), ili pak o smanjenoj opskrbi srčanog mišića kisikom (ishemiji). Ponekad, kad 24-satnim snimanjem ne možemo dobiti dovoljno podataka, a postoji sumnja na neko odstupanje, postavljamo i 72 ( i više)-satni Holter EKG.

Kako izgleda pregled?

Pretraga se izvodi tako što se na prsni koš postave elektrode koje su povezane s malim aparatom koji se objesi preko ramena ili zaveže oko pojasa, a tijekom kojeg ispitanik obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje bilježi u dnevnik kao i pojavu eventualnih subjektivnih tegoba.

Trajanje pregleda?

Pretraga se izvodi u tri faze. Prva je postavljanje aparata koje obično traje 15 minuta u kojoj Vas sestra educira o pretrazi te postavlja aparat na Vaša prsa. Druga faza je nošenje aparata koja traje 24 sata (prema potrebi i duže; imamo mogućnost snimanja 72 sata). Treća faza je skidanje uređaja i detaljna analiza snimljenog zapisa.

Kako se pripremiti?

Tijekom nošenja Holtera ponašate se kao i svaki drugi dan, jedino se ne smijete močiti zbog osjetljivosti uređaja-nema kupanja ni tuširanja. Zbog toga se preferira kupanje ili tuširanje prije postavljanja uređaja, kako bi ste se ugodnije osjećali.

 

Holter tlaka

Holter tlaka u vidu kontinuiranog praćenja sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka, te pulsa pomoću malog prijenosnog aparata, što nam omogućava dijagnostiku i praćenje arterijske hipertenzije, te učinak terapije.

Kako izgleda pregled?

24 satno snimanje arterijskog krvnog tlaka (popularno Holter tlaka) je metoda kojom se tijekom 24 sata u intervalima koji su zadani prethodnim programiranjem uređaja, mjeri arterijski krvni tlak. Na nadlakticu pacijenta postavlja se narukvica (manšeta), koja je povezana s uređajem smještenim na pojasu koji je pričvršćen oko prsa pacijenta.
Ovom metodom dobivaju se objektivne informacije o kretanju arterijskog tlaka, što pomaže o odluci o uvođenju, vremenu uzimanja i doziranju lijekova. Holter arterijskog tlaka posebno je koristan kod pacijenata koji samo povremeno mjere povišeni arterijski tlak, te kod onih kod kojih je unatoč mijenjanju terapije teško postići uredne vrijednosti.

Trajanje pregleda?

Pretraga se izvodi u tri faze. Prva je postavljanje aparata koje obično traje 15 minuta u kojoj Vas sestra educira o pretrazi te postavlja aparat na Vašu ruku. Druga faza je nošenje aparata koja traje 24 sata. Treća faza je skidanje uređaja i analiza zapisa koja traje 15 minuta.

Rezultate Holtera tlaka dobivate isti dan!

Upoznajte doktore na odjelu

Ovo je predan tim doktora koji rade na odjelu Interna medicina i kardiologija

banner

Zakažite svoj pregled

Naše ljubazno osoblje na recepciji će vam javiti prvi slobodan termin pregleda u tom odjelu ili kod traženog doktora.